Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10

Jak fungujeme


/01.
Jaké jsou největší výhody použití tepelného čerpadla ?

Tepelné čerpadlo má několik výhod, včetně:

Úspory energie: Tepelné čerpadlo může poskytnout až čtyřikrát více tepelné energie, než je spotřeba elektrické energie, kterou spotřebuje při svém provozu. To znamená, že tepelné čerpadlo může snížit spotřebu energie vytápění a chlazení vašeho domu až o 50%.

Ekologické volby: Tepelná čerpadla využívají obnovitelnou energii z okolního prostředí, jako jsou vzduch, voda a země, a nevytvářejí žádné emise oxidu uhličitého. To znamená, že jsou ekologickým řešením a mohou pomoci snížit vaši uhlíkovou stopu.

Různých zdrojů energie: Tepelné čerpadlo může být napojeno na různé zdroje energie, včetně vzduchu, vody a země, což umožňuje výběr nejvhodnějšího zdroje v závislosti na podmínkách a potřebách vašeho domu.

Multifunkčnosti: Tepelné čerpadlo může sloužit jako topné zařízení pro vytápění v zimě a jako chladící zařízení v létě. To znamená, že můžete mít jedno zařízení, které vám poskytuje jak vytápění, tak chlazení.

Dlouhé životnosti: Tepelná čerpadla mají obvykle dlouhou životnost a mohou vydržet až 20 let, pokud jsou správně udržována.

Snadné instalace: Instalace tepelného čerpadla může být snadná a rychlá, zejména pokud ji provádí kvalifikovaný technik.


/02.
Jaký je princip fungování tepelného čerpadla a jaký je rozdíl mezi jeho výkonem při vytápění a chlazení prostoru?

Tepelné čerpadlo je zařízení, které dokáže přenášet teplo z jednoho místa na druhé pomocí kruhu chladiva. Tepelné čerpadlo funguje na principu využití tepelné energie z okolního prostředí a přeměny této energie na teplo pro vytápění budovy nebo ohřev vody.

Základními komponentami tepelného čerpadla jsou kompresor, kondenzátor, expanzní ventil a výparník. Kruh chladiva začíná výparníkem, kde se kapalina (například chladicí kapalina) odpařuje a přebírá teplo z okolí. Vypařená kapalina se poté dostává do kompresoru, který ji stlačuje, čímž zvyšuje teplotu a tlak. Tato teplá a stlačená kapalina se poté přesouvá do kondenzátoru, kde se kondenzuje, uvolňuje teplo a stává se kapalinou s vysokou teplotou a tlakem. Nakonec prochází expanzním ventilem, který snižuje tlak a teplotu a vrací kapalinu do výparníku, aby cyklus mohl pokračovat.

Tepelné čerpadlo může využívat jako zdroj tepla například zemní tepelnou energii, vzduch, nebo vodu. Pokud je jako zdroj tepla využívána zemní tepelná energie, tepelné čerpadlo získává teplo z podzemního prostředí pomocí zemních vrtů nebo plošného kolektoru. Pokud se jako zdroj tepla využívá vzduch, tepelné čerpadlo odebírá teplo z venkovního vzduchu pomocí venkovní jednotky. Pokud se jako zdroj tepla využívá voda, tepelné čerpadlo odebírá teplo z vody pomocí vodních čerpadel nebo tepelných čerpadel pro bazény.

Tepelné čerpadlo tedy funguje na principu přenosu tepelné energie a umožňuje úsporný a ekologický způsob vytápění domů nebo ohřevu vody.


/03.
Jaká je minimální a maximální teplota, při které může tepelné čerpadlo fungovat a jaký je vliv extrémních teplot na jeho účinnost?

Minimální a maximální teploty, při kterých může tepelné čerpadlo fungovat, závisí na jeho typu a konkrétních technických parametrech. Nicméně obecně lze říci, že tepelné čerpadlo by mělo být schopno pracovat v rozmezí teplot mezi -0°C až 40°C.

Při extrémních teplotách může dojít k ovlivnění účinnosti tepelného čerpadla. Pokud teplota okolí přesáhne maximální povolenou teplotu, může se tepelné čerpadlo přehřát a dojít k jeho poškození. Na druhé straně, pokud okolní teplota klesne pod minimální povolenou teplotu, může dojít ke zhoršení účinnosti tepelného čerpadla a k nárůstu spotřeby energie.

Proto je důležité vybírat tepelné čerpadlo s vhodným rozsahem teplotních podmínek pro dané klimatické podmínky a provozní potřeby.


/04.
Kdy se investice do tepelného čerpadla obvykle vyplatí?

Investice do tepelného čerpadla se obvykle vyplatí v situacích, kdy je tepelné čerpadlo schopno výrazně snížit náklady na vytápění a ohřev teplé vody v porovnání s tradičními zdroji energie, jako jsou například plynové nebo elektrické kotle. To je zpravidla případ, pokud jsou náklady na palivo vysoké a je k dispozici nízkonákladový zdroj tepla, jako například zemní teplo, vzduch nebo voda.

Důležitými faktory, které ovlivňují ekonomickou výhodnost tepelného čerpadla, jsou také cena energií, účinnost tepelného čerpadla, energetická náročnost budovy a délka životnosti tepelného čerpadla. V některých případech může být také důležitá příspěvek na instalaci tepelného čerpadla z veřejných zdrojů nebo programů podporujících obnovitelné zdroje energie.

Obecně platí, že čím větší jsou roční provozní náklady na vytápění a ohřev teplé vody, tím rychleji se investice do tepelného čerpadla zaplatí a tím více peněz může majitel domu nebo bytu ušetřit.


/05.
Kolik bych mohl ušetřit za rok na nákladech na vytápění, pokud bych si pořídil tepelné čerpadlo místo své stávající topné soustavy?

Odpověď na tuto otázku závisí na mnoha faktorech, jako jsou například klimatické podmínky v místě, kde by tepelné čerpadlo bylo instalováno, velikost a efektivita tepelného čerpadla, izolační vlastnosti domu a aktuální náklady na paliva, které se používají k vytápění.

Všeobecně platí, že tepelné čerpadlo může ušetřit až 30-50% nákladů na vytápění ve srovnání se staršími topnými soustavami, jako jsou například kotle na tuhá paliva nebo starší plynové kotle. Nicméně, pokud již máte moderní a efektivní topnou soustavu, může být úspora menší.

Pokud byste chtěli získat konkrétní odhad úspor, doporučuji se poradit s odborníkem na vytápění, který může provést průzkum vašeho domu a navrhnout vhodné tepelné čerpadlo pro vaše potřeby.


/06.
Jaké jsou nejčastější druhy tepelných čerpadel a jak se liší jejich funkce a použití?

Existují různé druhy tepelných čerpadel, ale některé z nejčastěji používaných jsou:

Vzduch-voda tepelné čerpadlo - toto čerpadlo bere teplo z okolního vzduchu a používá ho k vytápění vody v topné soustavě. Je obvykle snadnější na instalaci a má nižší pořizovací náklady, ale výkon se může zhoršovat při nízkých venkovních teplotách.

Země-voda tepelné čerpadlo - toto čerpadlo bere teplo z podzemí pomocí zemního vrtu a používá ho k vytápění vody v topné soustavě. Tento typ čerpadla může být nákladnější na instalaci, ale má vyšší účinnost než vzduch-voda tepelné čerpadlo.

Voda-voda tepelné čerpadlo - toto čerpadlo bere teplo z vody zdroje, jako jsou například jezera nebo studny, a používá ho k vytápění vody v topné soustavě. Tento typ čerpadla má obvykle vysokou účinnost, ale vyžaduje přístup k vodnímu zdroji.

Každý typ tepelného čerpadla má své vlastnosti a výhody a nevýhody. Při výběru vhodného typu tepelného čerpadla je důležité zvážit klimatické podmínky v místě instalace, potřebu vytápění a mnoho dalších faktorů.


/07.
Jaké jsou záruční podmínky pro tepelná čerpadla a jaký servis a údržbu vyžadují?

Záruční podmínky pro tepelná čerpadla se mohou lišit v závislosti na výrobci a konkrétním typu čerpadla. Většinou však bývá poskytována záruka na části a práci na dobu několika let, obvykle od 2 do 5 let. Některé výrobci mohou nabízet i prodlouženou záruku na určité komponenty.

Servis a údržbu tepelných čerpadel je důležité pravidelně provádět, aby byla zachována optimální účinnost a prodloužil se jejich životnost. Konkrétní servisní a údržbové postupy se opět mohou lišit v závislosti na výrobci a typu čerpadla, ale zpravidla zahrnují:

Pravidelné kontroly a čištění filtrů vzduchu a vody, aby se zabránilo ucpání a znečištění.

Ověření a čištění chladicího okruhu, aby se zabránilo zablokování a hromadění nečistot.

Kontrola a případné dolévání chladící kapaliny, aby byla zachována správná hladina a kvalita.

Pravidelná kontrola a údržba ventilátorů, motorů a dalších komponent, aby byla zajištěna optimální funkčnost.

Je důležité se seznámit s konkrétními požadavky na servis a údržbu tepelného čerpadla od výrobce a zajistit jejich pravidelné provádění, aby se minimalizovaly náklady na opravy a zvýšila se účinnost vytápění.


/08.
Jaká je obvyklá cena za tepelné čerpadlo a jaké faktory ovlivňují jeho celkovou cenu?

Cena tepelného čerpadla může být ovlivněna několika faktory:

Typ čerpadla: Cena se liší v závislosti na typu tepelného čerpadla, např. vzduch-voda, voda-voda, geotermální apod.

Výkon: Výkon tepelného čerpadla je také faktorem ovlivňujícím jeho cenu. Čím výkonnější čerpadlo, tím vyšší cena.

Účinnost: Účinnost tepelného čerpadla také ovlivňuje jeho cenu. Čerpadla s vyšší účinností bývají často dražší, ale na druhé straně mohou v dlouhodobém horizontu ušetřit na nákladech za energii.

Použité chladivo: Použité chladivo v tepelném čerpadle může také ovlivnit jeho cenu. Některé chladiva jsou dražší než jiné, a tak mohou mít vliv na celkovou cenu.

Výrobce: Různí výrobci tepelných čerpadel nabízejí produkty v různých cenových kategoriích. Kvalita a značka mohou mít vliv na celkovou cenu.

Náklady na instalaci: Kromě nákladů na samotné tepelné čerpadlo musí být zohledněny i náklady na jeho instalaci, jako jsou náklady na materiály, práci a další příslušenství. Tyto náklady se mohou lišit v závislosti na typu čerpadla a konkrétní situaci.

Obecně platí, že tepelná čerpadla se pohybují v cenovém rozmezí od několika desítek tisíc až po stovky tisíc. Některé typy čerpadel jsou dražší než jiné, a to zejména v závislosti na jejich výkonu, účinnosti a kvalitě. Celkově lze říci, že cena tepelného čerpadla se liší v závislosti na výše zmíněných faktorech. Je důležité vyhodnotit své potřeby a zvažovat faktory, jako jsou výkon, účinnost, kvalita a náklady na instalaci před rozhodnutím o nákupu tepelného čerpadla.


/09.
Jaké jsou dostupné programy a dotace v České republice a jaký postup je potřeba následovat pro získání finanční podpory na nákup a instalaci tepelného čerpadla?

V České republice jsou k dispozici některé programy a dotace, které mohou pomoci s financováním nákupu a instalace tepelného čerpadla. Následující jsou některé z nich:

1) Program Nová zelená úsporám - Tento program poskytuje finanční podporu pro investice do energetické úspornosti a obnovitelných zdrojů energie, včetně tepelných čerpadel. Podporu mohou získat domácnosti, firmy a organizace. Více informací o programu a o podmínkách pro získání podpory lze najít na stránkách Ministerstva životního prostředí.

2) Dotace z Fondu životního prostředí - Fond životního prostředí nabízí dotace pro projekty, které přispívají ke zlepšení životního prostředí, včetně instalace tepelných čerpadel. Podrobné informace o dotacích a podmínkách pro získání finanční podpory lze nalézt na webových stránkách Fondu životního prostředí.

3) Program Zelená úsporám - Tento program byl ukončen v roce 2021, ale některé obce a kraje mohou nabízet své vlastní programy pro podporu obnovitelných zdrojů energie a tepelných čerpadel. Je tedy vhodné se informovat u svého města nebo kraje.

Pro získání finanční podpory na nákup a instalaci tepelného čerpadla je potřeba následovat několik kroků:

1) Zjistěte, zda jsou pro vás k dispozici jakékoliv dotace nebo programy finanční podpory.
2) Zvolte si dodavatele tepelného čerpadla a nechte si od něj vypracovat cenovou nabídku.
3) Zkontrolujte, zda vaše tepelné čerpadlo splňuje podmínky pro získání podpory.
4) Vyplňte a podívejte se na podmínky pro získání finanční podpory a požádejte o ni.
5) Po získání finanční podpory dokončete nákup a instalaci tepelného čerpadla a ujistěte se, že jste splnili všechny podmínky pro získání podpory.

Je důležité si uvědomit, že podmínky a dostupnost programů a dotací se mohou lišit v závislosti na regionu a konkrétních okolnostech. Je proto vždy nezbytné pečlivě prostudovat podmínky.


/10.
Jaké faktory je třeba zohlednit při výběru tepelného čerpadla pro efektivní a úsporné vytápění a chlazení domu nebo budovy?

Při výběru tepelného čerpadla je důležité zvážit několik faktorů, aby bylo zajištěno, že bude odpovídat vašim potřebám a bude účinně fungovat. Následující kroky vám mohou pomoci při výběru toho pravého tepelného čerpadla:

1) Určete své potřeby: Rozhodněte se, zda chcete tepelné čerpadlo používat pro vytápění, chlazení, ohřev vody nebo kombinaci těchto funkcí. Rozhodněte se také, zda chcete používat vzduchové, zemní nebo vodní tepelné čerpadlo.

2) Určete velikost: Zvažte, kolik prostoru chcete vytápět nebo chladit, a zjistěte, kolik tepelného výkonu je k tomu potřebné. Vyšší tepelný výkon bude vyžadován pro větší prostory.

3) Zvažte účinnost: Vyšší účinnost čerpadla znamená nižší náklady na energii a lepší výkon. Zkontrolujte účinnost výrobce a zvažte, zda by vám vyšší investice do vysoké účinnosti čerpadla mohla ušetřit peníze na dlouhodobé úrovni.

4) Zkontrolujte typ chladiva: Různá čerpadla používají různé druhy chladiva. Zvažte, jaký typ chladiva by byl pro vás nejvhodnější a zkontrolujte jeho dostupnost a cenu.

5) Porovnejte ceny: Porovnejte ceny různých tepelných čerpadel od různých výrobců a zvažte celkové náklady na nákup, instalaci a provoz.

6) Zkontrolujte referenc: Pokud možno, zjistěte si více o zkušenostech jiných uživatelů s daným tepelným čerpadlem a zkontrolujte recenze na internetu.

7) Nechejte se poradit: Pokud si nejste jisti, jaké tepelné čerpadlo by pro vás bylo nejvhodnější, obraťte se na odborníky a nechte si poradit. Mohou vám pomoci vybrat optimální tepelné čerpadlo pro vaše potřeby a podmínky.


/11.
Jaké jsou největší výhody tepelného čerpadla v porovnání s tradičními topnými systémy?

Existuje několik výhod tepelného čerpadla v porovnání s tradičními topnými systémy:

1) Vysoká účinnost: Tepelná čerpadla jsou velmi účinné při využívání přírodních zdrojů energie, jako je zemní teplo, vzduch, nebo voda. Díky tomu dokážou dosáhnout vysokých výkonů a mohou být velmi ekonomické při provozu.

2) Nízké náklady na provoz: Tepelná čerpadla mají nižší náklady na provoz než tradiční topné systémy, jako jsou například kotle na tuhá paliva nebo elektrické topné systémy. Tepelná čerpadla využívají přírodní zdroje energie a dokážou tak výrazně snížit náklady na vytápění domu.

3) Všestrannost: Tepelná čerpadla mohou být použita pro vytápění a chlazení, což znamená, že jedno zařízení může poskytnout komfortní teplotu v interiéru po celý rok.

4) Ekologické: Tepelná čerpadla využívají přírodní zdroje energie a jsou tedy šetrnější k životnímu prostředí než tradiční topné systémy. Používáním tepelného čerpadla tak můžete snížit svou uhlíkovou stopu.

5) Dlouhá životnost: Tepelná čerpadla mají obvykle dlouhou životnost a vyžadují pouze minimální údržbu, což znamená, že jsou spolehlivým a trvanlivým zdrojem vytápění a chlazení.

6) Snadná instalace: Instalace tepelného čerpadla může být snadná a rychlá, a pokud je instalována správně, může poskytnout dlouhodobé a spolehlivé vytápění a chlazení.

Z těchto důvodů je tepelné čerpadlo stále populárnější volbou pro vytápění a chlazení domů, a to jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce stávajících budov.


/12.
Jak dlouho obvykle vydrží tepelné čerpadlo a jaká opatření mohou prodloužit jeho životnost?

Životnost tepelného čerpadla závisí na mnoha faktorech, jako je typ, výrobní značka, kvalita instalace a údržby. Většina tepelných čerpadel má životnost mezi 10 a 20 lety, ale některé mohou vydržet až 25 let.

Existují některá opatření, která mohou prodloužit životnost tepelného čerpadla:

Pravidelná údržba: Pravidelná údržba může zabránit drobným problémům před tím, než se stane velkými. Měli byste pravidelně kontrolovat filtr, čistit ho, kontrolovat úroveň chladiva a provádět pravidelné servisní kontroly.

Kvalitní instalace: Kvalitní instalace je klíčová pro životnost tepelného čerpadla. Vyhledejte odborníka s dostatečnými zkušenostmi a znalostmi pro instalaci a údržbu.

Správné používání: Používejte tepelné čerpadlo správně a nezatěžujte ho nadměrným provozem nebo přetížením. Ujistěte se, že jej používáte pouze pro určený účel.

Ochrana proti korozi: Koroze může poškodit tepelné čerpadlo. Používání koroze odolných materiálů může pomoci zabránit poškození.

Aktualizace: Aktualizace na novější modely nebo vylepšení mohou prodloužit životnost tepelného čerpadla.

Správná velikost: Správná velikost tepelného čerpadla pro vaše potřeby může pomoci prodloužit jeho životnost.

Správné prostředí: Tepelné čerpadlo by mělo být instalováno v prostředí s dobrou ventilací, aby se zabránilo přehřátí.

Celkově platí, že pravidelná údržba a správné používání tepelného čerpadla jsou klíčové pro jeho dlouhou životnost./13.
Proč je výhodné kombinovat tepelné čerpadlo s fotovoltaikou?

Kombinace tepelného čerpadla s fotovoltaikou může být výhodná z několika důvodů:

1) Energetická účinnost: Fotovoltaické panely slouží k výrobě elektřiny ze slunečního záření, což může snížit energetickou zátěž tepelného čerpadla. Tím se zvyšuje energetická účinnost celého systému.

2) Finanční úspory: Výroba elektřiny ze solárních panelů může snížit náklady na elektřinu, kterou spotřebuje tepelné čerpadlo. To může vést ke snížení celkových provozních nákladů a finanční úsporám.

3) Ekologičnost: Kombinace tepelného čerpadla s fotovoltaikou může přispět ke snížení emisí skleníkových plynů a ochraně životního prostředí.

4) Spolehlivost: Fotovoltaické panely jsou obvykle dlouhodobě spolehlivé a nevyžadují mnoho údržby. To znamená, že kombinace s tepelným čerpadlem může být spolehlivým a dlouhodobým řešením pro vytápění a chlazení domu.

Celkově lze říci, že kombinace tepelného čerpadla s fotovoltaikou může přinést několik výhod, včetně snížení provozních nákladů, zvýšení energetické účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů.


/14.
Proč bychom měli zvolit tepelné čerpadlo od Zenvest?

Existuje několik důvodů, proč byste měli zvažovat pořízení tepelného čerpadla od společnosti Zenvest:

Zkušenosti a odbornost: Společnost Zenvest má mnoho let zkušeností s návrhem, instalací a servisem tepelných čerpadel. Její odborníci jsou vyškoleni a certifikováni, aby vám mohli poskytnout nejvyšší kvalitu služeb.

Široká nabídka: Společnost Zenvest nabízí širokou škálu tepelných čerpadel od předních výrobců, což vám umožňuje vybrat si ten nejvhodnější typ pro vaše potřeby a rozpočet.

Kvalita: Společnost Zenvest používá pouze kvalitní a ověřené produkty, které jsou navrženy tak, aby vydržely dlouho a byly efektivní.

Servis a údržba: Společnost Zenvest poskytuje komplexní servis a údržbu tepelných čerpadel, aby se ujistila, že vaše tepelné čerpadlo bude pracovat správně a efektivně.

Spokojenost zákazníků: Společnost Zenvest si klade velký důraz na spokojenost zákazníků a snaží se poskytnout jim nejvyšší kvalitu služeb. Zákazníci společnosti Zenvest již v minulosti vyjádřili svou spokojenost s kvalitou a úrovní služeb.

Celkově lze říci, že tepelné čerpadlo od společnosti Zenvest by mohlo být dobrou volbou pro ty, kteří hledají kvalitní tepelné čerpadlo a profesionální servis.


Chci individuální cenovou nabídku zdarma

Získáte cenovou nabídku přesně pro vaši nemovitost. Do 4 dnů a nezávazně.

✅Odesláno
Domluvit konzultaci

Pro objednání konzultace vyplňte krátký formulář